Realizace

Nové betonové konstrukce

Sanace stávajícíh betonů

Obecné zásady aplikace

Cihlové a kamenné zdivo

Hydroizolace nových betonových konstrukcí 

a) jako přísada v receptuře betonu

U nově budovaných betonových konstrukcí doporučujeme použití materiálu Conseal ADMIX LIQUID. Při tomto způsobu hydroizolace je potřeba zajistit vodotěsnost spáry vodorovná – svislá konstrukce, nejlépe některým ze známých typů řešení, například PVC těsnící pás, těsnící plech, bobtnavý těsnící pás apod. Stejně tak je třeba vyřešit vodotěsnost prostupů a dilatačních spar.

b) jako povrchový impregnační nátěr nebo nástřik

Pro povrchovou ochranu nových i již zatěžovaných betonových povrchů je možno také použít ekologické impregnační nátěry nebo nástřiky Conseal IMP, vytvářející voděodolnou a bezprašnou povrchovou vrstvu s možností úpravy do vysokého lesku, použitelné především pro průmyslové podlahy, sportovní haly, nemocnice, obchodní domy, školy a pod.

 

Hydroizolace a sanace stávajících betonových konstrukcí 

a) preventivní ochrana betonových konstrukcí před tlakovou vodou

Jedná se o objekty, které byly nebo jsou v užívání a u kterých je žádoucí provést izolaci proti vodě. Rozhodující u těchto konstrukcí je vlastní příprava povrchu, kterou je nutné provádět způsobem a v rozsahu odpovídajícím přípravě povrchů pro sanace betonových konstrukcí. Mezi doporučené metody patří použití vysokotlakého vodního paprsku, otryskání vodou s přísadou křemičitého písku nebo otryskání ocelovými broky.
Provádění
• očištění povrchu od případných nátěrů, nánosů prachu, usazenin, všech cizích materiálů, které by zhoršovaly transport aktivních složek do konstrukce
• odstranění degradovaných a narušených částí konstrukce a zdrsnění hladkých povrchů
• profrézování nebo vysekání trhlin konstrukce a viditelných pracovních spár do drážky tvaru písmene U o rozměru min 20 x 20 mm
• vyplnění všech vytvořených drážek materiálem CONSEAL a doplnění (reprofilace) konstrukce na její původní rozměr správkovými materiály na cementové bázi
• důkladné navlhčení ošetřovaného povrchu opakovaně tak, aby vlhkost pronikla hloubkově do konstrukce. Při vlastní aplikaci CONSEALu nesmí na povrchu stát voda
• na takto připravenou konstrukci aplikujte Conseal COAT
• pro zajištění komplexní těsnosti konstrukce zajistěte utěsnění prostupů a dilatačních spar

Prasklina a průsak v betonové stěně

Plošná izolace zdiva pod úrovní terénu

Prostup potrubí betonovou stěnou

b) havarijní oprava průsaků, sanace a ochranná hydroizolace betonových povrchů

Provádí se při havarijních nebo sanačních pracích, v případě, že potřebujete rychle zastavit průnik nebo průsak tlakové vody. Poškozený povrch konstrukce, vzniklé praskliny nebo viditelné trhliny vyplňte materiálem Conseal PLUG  (rychle tuhnoucí havarijní tmel). Poté aplikujte plošný hydroizolační nátěr nebo nástřik Conseal COAT dle  na instrukcí v technickém listu a technologickém postupu.

Conseal PLUG

Conseal COAT

Hydroizolace cihelných a kamenných konstrukcí 

a) vytvořením plošné vodovzdorné izolace

Doporučuje se využívat v případech zabránění pronikání vody a vlhkosti do prostor umístěných pod úrovní terénu.
• ze zdiva odstranit starou omítku do výše 30 cm nad hranici vlhkosti, pečlivě vyškrábat spáry
• odstranit z plochy zdiva veškerý prach a nečistoty
• instalovat cementovou omítku z ostrého, křemičitého písku o tloušťce min 10 mm ( může být i betonový potěr) a povrch urovnat dřevěným hladítkem. Po zavadnutí provést nátěr hydroizolační hmotou CONSEAL stejným postupem jako u betonových konstrukcí, v množství 1 kg/m2

b) vytvořením injektážní clony

Doporučuje se k využití pro zabránění vzlínající vlhkosti do zdiva nad úrovní terénu.
• první etapa spočívá ve vyvrtání injektážních vrtů bezprostředně nad terénem, cca ve výši 100 mm. Doporučený průměr 20 mm, sklon vývrtů 45° s roztečí cca 150 mm. Dle situace a podmínek je možné zvolit způsob vrtání z obou stran zdiva nebo z jedné strany.
• vývrty se nejdříve vyplní řídkým cementovým mlékem, tak aby došlo k vyplnění všech případných dutin ve zdivu a zároveň ke vzniku homogenního cementového prostředí. Po zatuhnutí cementu a obnovení vývrtu aplikujeme CONSEAL
• míchací poměr 1 objem.díl vody : 1,5 objemového dílu CONSEALu. Plnění je nejvhodnější provádět pomocí plastikových nádob a hadic
• po zatuhnutí materiálu ve vývrtech a kontrole jejich zaplnění se provede uzavření vývrtů pomocí materiálu CONSEAL MORTAR (parametry pro založení a provedení vývrtů viz výkresová příloha.)

Aplikace oboustrannou injektáží
Aplikace jednostrannou injektáží

Všeobecné zásady při aplikaci hydroizolací CONSEAL

a) příprava povrchu pro realizaci hydroizolační vrstvy

 • očištění povrchu
  povrch konstrukce musí být čistý, zbavený prachu, hlíny, všech cizích materiálů včetně penetrací, separátorů a odformovačů, které by mohly zhoršit přilnavost materiálu, nebo znemožnit průnik aktivních složek do kapilárního systému betonu. Odstraňte veškeré spojovací prvky a bednění do hloubky 25mm pod povrch konstrukce.
 • zdrsnění povrchu
  hladké betonové povrchy musí být zdrsněny tryskáním, mechanickým či chemickým způsobem tak, aby došlo k otevření kapilárního systému.
 • oprava povrchu
  trhliny přesahující šířku 1 mm profrézujte do hloubky cca. 25mm a vyplňte materiálem Conseal MORTAR. Stejným způsobem opravte případné kaverny vzniklé nedostatečným vibrováním při ukládání betonu apod.
 •  zvlhčení povrchu
  při aplikace CONSEAL na stávající konstrukci (starší než 28 dní) nadotujte konstrukci vodou tak, aby byla zajištěna maximální penetrace aktivních složek do kapilárního traktu betonu. Povrch musí být vlhký, avšak nesmí na něm stát, nebo po něm stékat voda.

b) míchání a aplikace jednotlivých produktů

 • poměr míchání
  doporučujeme vždy dodržet určený poměr míchání dle technického listu nebo technologického postupu na webových stránkách. Pokud si nejste jisti, neváhejte kontaktovat naše technické oddělení. Rádi Vám poradíme.
 • čas, teplota a zpracovávané množství
  vždy míchejte jen takové množství materiálu, které jste schopni zpracovat v technologicky daných termínech. Dodržujte teploty pro zpracování v technických listech nebo technologických postupech. Nepoužívejte teplou vodu z důvodu exotermické reakce. Zkracujete tím dobu zpracovatelnosti.

c) následné ošetření a úpravy hydroizolačního povrchu

 • ošetřování povrchu
  POZOR: věnujte zvláštní pozornost ošetřování aplikovaného nátěru při vysokých teplotách nebo za větrného počasí, kdy je třeba chránit nátěr před vysycháním. Standardním způsobem je zvlhčení nátěru formou mlžení vodou přibližně 2x během 24 hodin. Lze též použít zakrytí geotextilií a další způsoby jako při ošetřování betonu. Po dobu 14 dnů chraňte povrch před mechanickým poškozením.
 • neutralizace povrchu
  Conseal je silně zásaditá látka (pH 13) a při styku s povrchovými materiály by mohlo dojít k nežádoucí reakci. V případě dalších úprav povrchu s nátěrem CONSEAL např. barva, ochranný nátěr nebo omítka, je nutná neutralizace povrchu. Neutralizace se provede nejdříve 14 dní po aplikaci nástřikem produktu Conseal NEUTRAL na suchý a čistý povrch, dle návodu v technickém listu.